Metodika

METODIKA A HODNOTENIE EPRAVO.CZ a EPRAVO.SK

Zákazníci a firmy v Čechách a na Slovensku dôverujú výstupom z výskumov z produkcie EPRAVO.CZ a EPRAVO.SK už takmer 15 rokov. Náš nezávislý prieskum zhromažďuje informácie o advokátskych kanceláriách vo forme právnických osôb, združení fyzických osôb, či jednotlivcov ale aj o trhu právnych služieb ako takom.

EPRAVO.CZ a EPRAVO.SK zhromažďuje informácie prostredníctvom e-mailových dotazníkov právnickým firmám a hodnotiteľom a prostredníctvom telefonických a e-mailových rozhovorov s jednotlivými kanceláriami a ich referenčnými kontaktmi. Naši analytici pracujú podľa vlastných metodologických postupov, majú dôkladné znalosti trhu a dlhoročné skúsenosti s výskumom. Do výskumu zapájame čo najväčší počet právnických firiem a kancelárií, naše hodnotiace kritériá vychádzajú z českých a slovenských reálií.

Právnikov a právnické firmy hodnotíme na základe viacerých faktorov a kritérií, ktoré podrobne skúmame. Okrem iného sa zameriavame na odborné schopnosti, znalosti a skúsenosti, relevantné pre danú špecializáciu a jurisdikciu, porozumenie potrebám klienta a problematiky oblasti jeho podnikania, ďalej rýchlosť a ústretovosť, procesné štandardy , personálne kapacity, podporu, význam transakcií a pod.

Hodnotenie právnickej firmy v odborných kategóriách sa týka jednotlivých oddelení firmy, nie firmy ako celku. Ak má firma viacero oddelení, ktoré sa špecializujú na rôzne právne oblasti, je možné hodnotiť len niektoré oddelenia. Hodnotenie firmy ako celku je možné výhradne v súhrnných kategóriách.

V aktuálnom ročníku sme vypísali tieto kategórie:

 

A) Odborné kategórie:

1. Právo obchodných spoločností

2. Hospodárska súťaž

3. Reštrukturalizácia a insolvencia

4. Developerské projekty a nehnuteľnosti

5. Fúzie a akvizície

6. Bankovníctvo a financie

7. Duševné vlastníctvo

8. Telekomunikácie, právo informačných technológií

9. Pracovné právo

10. Verejné obstarávanie

11. Sporová agenda

12. Daňové právo

13. Trestné právo

14. Energetika a energetické projekty

15. Compliance

16. Logistika a dopravné stavby

17. Zdravotnícke právo

18. Právo životného prostredia

 

B) Zvláštna kategória:

Pro Bono & CSR

Najlepšie klientské služby

 

C) Hlavná cena:

Právnická firma roka – domáca advokátska kancelária

Právnická firma roka  – medzinárodná advokátska kancelária

 

  • V kategóriách A) vyhlásime víťaza kategórie a dve skupiny. Prvú ako „veľmi odporúčané kancelárie“ a druhú ako „odporúčané kancelárie“.
  • V kategórii B) vyhlásime iba víťaza každej kategórie.
  • V kategórii C) vyhlásime iba víťaza každej kategórie.

 

Pracujeme s údajmi platnými k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

 

Dotazník obsahuje tri sekcie:

Časť A) obsahuje základné identifikačné údaje, počty osôb, kontaktnú osobu zodpovednú za komunikáciu s nami vo veciach hodnotenia, upresnenie kategórií, v ktorých kancelária pôsobí, počet a objem dokončených transakcií v jednotlivých kategóriách a Váš pohľad na trh v danej kategórii.

Časť B) obsahuje zoznam referencií a kontakty na konkrétne osoby, overenie referencií a zoznam transakcií za uplynulých dvanásť mesiacov. Časť B) je neverejná, slúži len v rámci hodnotenia a zaobchádza sa s ňou v režime „dôverné“.

Časť C) obsahuje verejnú prezentáciu kancelárie, ktorá bude predložená hodnotiteľom a ktorá bude slúžiť aj ako podklad pre spracovanie ročenky Právnická firma roka, vydávanej vydavateľstvom TREND Holding a publikácie Významné advokátske kancelárie SR, vydávanej portálom EPRAVO.SK.

Posledný termín odovzdania vyplneného dotazníka (vo formáte MS WORD) je 20. február 2023.

Samostatný dotazník pošleme externým hodnotiteľom na posúdenie kvality jednotlivých kancelárií v hodnotených kategóriách a posúdenie významu a vplyvu jednotlivých transakcií. Poskytneme im iba údaje zo sekcie C), dotazníka a z verejne dostupných zdrojov.

Hodnotenie v kategóriách A) a B) sa bude skladať z dvoch navzájom nezávislých hodnotiacich metód bodovaním s maximálnou váhou 1/2 každej metódy z celku, a to:

  1. a) hodnotenie oslovených externých hodnotiteľov nezávislých od účastníkov a usporiadateľa,
    b) hodnotenie spoločnosti EPRAVO.SK, nezávislého subjektu dlhodobo monitorujúceho činnosť kancelárií.
    c) v kategórii C) sa bude hodnotiť na základe klientskych transakcií, na základe súčtu umiestnení v  kategórii A) a ďalej na základe vyhodnotení počtu, objemu a významu realizovaných transakcií.